ALOITUSSIVU | HISTORIA | GALLERIA | KUVA-ARKISTO | SUKUSEURA | UKK | LINKKEJÄ

 YLEISTÄ | SÄÄNNÖT | SUKUNEUVOSTO | JÄSENISTÖ | SUKUKIRJAT | MYYNTIARTIKKELIT | TOIMINTA

Sukuseuran säännöt

Olli Tenkanen (ACaebaaaa)

Sukuseuran perustavassa kokouksessa 4.11.1956 vahvistettiin yhdistyksellemme säännöt. Jo tuolloin syntyi keskustelua ja eri mielipiteitä siitä, ketkä voisivat olla sukuseuran jäseniä.

Oikeusministeriössä oli tutkittu muiden sukuseurojen sääntöjä ja saatu neuvoja siitä, ettei seuran jäsenyyttä pitäisi ulottaa kovin laajaksi. Kun Itä-Suomessa, toisin kuin Länsi-Suomessa, sukunimi oli aina ollut tärkeä, merkittävämpi kuin esim. talon nimi, oli varsin luonnollista, että jäsenyys pyrittiin määrittelemään niin, ettei yhteys suvun sukunimiin pääsisi venymään kovin pitkäksi. Sääntöjen valmistelijat painottivat myös sitä, että sukuseuran liikkeellelähtö olisi helpompi toteuttaa, jos jäsenyys olisi käytännöllisellä tavalla rajoitettu. Tämän johdosta päätettiin sukuseuran 4 § muotoilla seuraavasti: ”Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka on nimeltään Tenkanen tai Tengén sekä hänen tyttärensä perheineen.”

Tällä päätöksellä oli välittömänä seurauksena se, että eräät kokoukseen saapuneet totesivat olevansa ulkopuolisia, vaikka olivatkin suvun kantaisän jälkeläisiä, ja jäivät pois mm. yhteisestä valokuvasta. Hyvitykseksi ja palkkioksi aktiivisuudesta heitä pyrittiin sitten kutsumaan seuran sellaisiin luottamustehtäviin, jotka eivät edellyttäneet seuran jäsenyyttä.

Näin hyväksytyt säännöt vahvistettiin sitten aikanaan sukuseuran toiminnan käynnistyttyä ja merkittiin oikeusministeriön yhdistysrekisteriin 21.2.1968. Ne on kokonaisuudessaan painettuna ensimmäisessä sukukirjassamme.

Vuosien mittaan alkoi sitten kuulua tyytymättömyyttä sääntöjen jäsenyyspykälää kohtaan. Uusi sukupolvi oli tulossa mukaan ja katsoi, että tämähän taitaakin olla sukunimiseura eikä sukuseura. Asia otettiin esille ensin sukuneuvostossa ja sitten sukukokouksessa. Jäsenyyspykälä muutettiin 11.6.1983 seuraavaksi: ”Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka polveutuu Sakkolan kunnan Karholan kylästä kotoisin olleesta, v. 1758 70-vuotiaana kuolleesta Jöran Tengasesta, tai joka on avioliiton kautta tähän sukuun liittynyt.” Eräitä pienempiä sääntötarkistuksia tehtiin myös ja oikeusministeriö merkitsi muutetut säännöt yhdistysrekisteriin 11.6.1986.

TENKANEN–TENGÉN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimenä on Tenkanen–Tengén Sukuseura ja sen kotipaikka Tampereen kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa, vaalia sen perinteitä ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa.

3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitusperiään:

Yhdistys voi suvun varattomien nuorten opintojen tukemiseksi tai muuta avustustoimintaa varten samoin kuin sukumuistomerkkien ja kokoelmien hankkimista ja ylläpitoa varten perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä vastaanottaa testamenttilahjoituksia.

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka polveutuu Sakkolan kunnan Karholan kylästä kotoisin olleesta, v. 1758 70-vuotiaana kuolleesta Jöran Tengasesta, tai joka on avioliiton kautta tähän sukuun liittynyt.

Sukuneuvoston esityksestä sukukokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai tuottanut suvulle kunniaa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

5 §

Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen sukuneuvostolle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

6 §

Yhdistyksen täysi-ikäisen jäsenen tulee suorittaa vuosimaksu, jonka vähimmäismäärän varsinainen sukukokous vahvistaa, ellei sukuneuvosto vapauta asianomaista maksun suorittamisesta varattomuuden perusteella.

Yhdistyksen jäsenistä on sukuneuvoston pidettävä erityistä luetteloa.

7 §

Yhdistyksen hallituksena toimii sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa, ja sen toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen. Sukuneuvostoon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisitoista jäsentä, joista varsinainen sukukokous valitsee jonkun sukuneuvoston puheenjohtajaksi. Sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sukuneuvosto valitsee keskuudestaan. Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on läsnä, päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa. Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu yhdistyksen jäsen.

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa sukuneuvoston puheenjohtaja tai sihteeri jompikumpi yhdessä sukuneuvoston jonkun toisen jäsenen kanssa.

9 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on tilinpäätös jätettävä tilintarkastajille maaliskuuhun mennessä.

10 §

Yhdistyksen vuosikokous eli varsinainen sukukokous pidetään touko-lokakuun aikana sukuneuvoston kutsusta sekä määräämässä paikassa ja aikana joka kolmas vuosi ja on siitä ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin ilmoituksella, joka on julkaistu sanomalehdessä tai saatettu tiedoksi kirjeellä. Muihin sukukokouksiin kutsutaan yhdistyksen jäsenet samalla tavalla.

11 §

Varsinaisessa sukukokouksessa avaa kokouksen sukuneuvoston puheenjohtaja, joka huolehtii siitä, että kokoukselle valitaan puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä ja tarkastajat. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. esitellään sukuneuvoston kertomus yhdistyksen toiminnasta,
  2. esitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto,
  3. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle,
  4. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus,
  5. valitaan sukuneuvoston puheenjohtaja ja muut jäsenet ja kaksi tilintarkastajaa varamiehineen,
  6. päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista,
  7. kuullaan sukuneuvoston ja yhdistyksen muiden jäsenten tai vartavasten kutsuttujen esitelmöitsijöiden sukumuistelmia ja muita esityksiä.
12 §

Sukukokouksessa on jokaisella yhdistyksen täysi-ikäisellä läsnä olevalla jäsenellä, joka on yhdistyksen jäsenmaksun suorittanut tai niistä vapautettu, yhtäläinen äänioikeus ja 1 ääni.

13 §

Muutos näihin sääntöihin voidaan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mutta muussa sukukokouksessa siihen vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä.

14 §

Yhdistyksen mahdollisesti purkautuessa tulevat sen varat ja kokoelmat Suomen Sukututkimusseuralle tai sen työtä mahdollisesti jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle.


Ylläpito: webmaster@tenkaset.fi. Viimeksi päivitetty 11.10.2006.

Sivun yläosaan